Toekomstraad advies

Advies Toekomstraad

AdviesToekomstraad-20220629.pdf

×

Gemerts Nieuwsblad 6 juli 2022 Aanbieden advies aan burgemeester van Veen

Het aangeboden advies

Aan:         College B&W en Gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel
Van:         Toekomstraad Gemert-Bakel
Betreft:    Advies voor een toekomstbestendig, leefbaar Gemert-Bakel
De toekomst maken wij vandaag
In het najaar van 2021 is de klimaatburgemeester van Gemert-Bakel gestart. Een initiatief van de Rijksoverheid waar Bert Visser op heeft geregeerd Vanaf die periode is Dhr. Visser actief als klimaatburgemeester van Gemert-Bakel. Als klimaatburgemeester heeft hij diverse activiteiten aangejaagd en georganiseerd. Twee daarvan zijn het opstarten van een  Klimaatraad en een Toekomstraad voor de gemeente Gemert-Bakel. Beide raden bestaan uit actieve leden uit de gemeenschap en vertegenwoordigen een breed spectrum van de inwoners binnen de gemeente.

Het doel van de Toekomstraad is middels advies, delen van informatie en (individuele en gezamenlijke) activiteiten, een toekomstbestendige gemeente te realiseren. Een gemeente waar,voor nu en de toekomstde leefbaarheid en gezondheid van de mensen centraal staat. Met de focus op een leefklimaat waar de kwaliteit van flora en fauna, het woon- en werk- en leefklimaat nu en voor de toekomst gewaarborgd wordt. De Toekomstraad vertegenwoordigt de huidige inwoners van Gemert- Bakel als ook de toekomstige generaties. Kortom, wijvertegenwoordigen de kinderen van onze (toekomstige) kleinkinderen.

De opdracht waarmee de Toekomstraad gestart is luidt:
Ontwikkel een hulpmiddel voor College, gemeenteraad (en anderen die besluiten nemen) waarmee bij besluitvorming de belangen van toekomstige generaties meegewogen worden.
De werkwijze bestond uit het kennismaken met en ervaren van andere dan gebruikelijke visies op het leven, een oefening om te ‘reizen’ in generaties: drie generaties terug en drie  generaties vooruit, om van daaruit tot een advies te komen dat uitgaat van het hier en nu en tegelijk de belangen van de toekomstige generaties dient.
Analyse
De Toekomstraad constateert dat het t.a.v. het leefklimaat niet goed gesteld is in de gemeente Gemert-Bakel. Het is noodzakelijk om snel tot actie te komen. Veel activiteiten vanuit de gemeente en gemeenschap van Gemert-Bakel leiden tot (blijvende) schade, waarmee het bestaan van toekomstige generaties sterk onder druk staat. Denk aan het vergunnen van vervuiling, bovenmatige CO2-uitstoot, éénzijdig grootschalig landgebruik, etc..
De Toekomstraad analyseert op basis van de volgende fundamentele elementen die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving.
Wonen;
De kwaliteit en beschikbaarheid van woningen en het duurzame karakter van deze woningen. De Toekomstraad streeft naar voldoende, kwalitatieve, duurzame woningen omgeven door voldoende groen.
Eten
De beschikbaarheid (voldoende en betaalbaar) duurzaam geproduceerd voedsel in balans met haar omgeving (kringlooplandbouw. Zie; kringlooplandbouw Ministerie LNV) en zonder voedselverspilling.   
Werk
Voldoende en duurzaam bereikbare werkgelegenheid voor iedere inwoner in Gemert-Bakel. Daarbij streven wij naar een inclusieve samenleving, een samenleving waaraan iedere inwoner van Gemert-Bakel kan deelnemen. De economische ontwikkelingen moeten netto positief (zie; publicaties van Paul Polman en Andrew Winston) bijdragen aan een toekomstbestendig, gezond en duurzaam leefklimaat.
Voortplanten
Iedere inwoner van Gemert-Bakel moet een dusdanige basis hebben, dat het mogelijk is zijn of haar afweging te maken om nakomelingen te verwekken en op laten te groeien in een veilige en gezonde leefomgeving met optimale kansen voor zelfontplooiing.  
Gezondheid
De leefomgeving, bodem-, water- en luchtkwaliteit moet dusdanig zijn dat deze de huidige en toekomstige generaties niet schaadt. Alle activiteiten moeten bijdragen aan het verminderen van gezondheidsrisico’s. Wij streven naar gezondheidsbevorderende activiteiten.
 
Abraham Maslow heeft middels zijn piramide van Maslow  een ordening aangegeven van de menselijke behoeften in zijn Motivatietheorie. De meest basale behoeften staan op dit moment onder druk. 
Toekomstperspectief 
Vooral jongeren geven aan dat zij ernstig twijfelen aan een toekomstbestendige leefwereld  en gezondheid. Maar wij constateren dat dit een breder gedragen twijfel is, door;
 • Uitbraak van ernstige ziekten (COVID-19, Ebola, Kanker, etc.) 
 • Dierziekten en daarbij behorende zoönose (Vogelgriep, BSE-Creutzfeldt-Jacob, Q-Koorts, etc.)
 • De achteruitgang van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, luchtkwaliteit en bodemkwaliteit.
 • Voedselveiligheid en voedselkwaliteit, alsook betaalbaar gezond voedsel
 • Beschikbaarheid van voldoende schone en duurzame energie
 • Beschikbaarheid van duurzame en veilige grondstoffen.
Naast gezondheid nemen inwoners waar dat hun ecologische voetafdruk negatieve gevolgen heeft voor de toekomstige generaties. Door onvoldoende bereikbare en betaalbare alternatieven zijn zij niet in staat om een bijdrage te leveren die resulteert in een regeneratieve of op zijn minst een netto positieve persoonlijke voetafdruk.
Er zijn onvoldoende betaalbare, toekomstbestendige en duurzame woningen beschikbaar in de gemeente Gemert-Bakel.  
Op basis van bovenstaande twijfelen veel jongeren over de mogelijkheid of zij er goed aan doen en of zij wel de mogelijkheid hebben om een toekomst op te bouwen waarbij het verantwoord is om zich voort te planten. Een schokkende constatering die zijn basis kent in onderstaande.
Wij constateren dan ook dan er een fundamentele behoefte dient te worden toegevoegd aan de Piramide van Maslow, zijnde de voorwaarde voor een leefbare leefomgeving (zie onderstaande figuur).

Het aangeboden advies

Zonder een erkenning en actie op deze fundamentele behoefte (voorwaarde) is er onvoldoende zicht op een toekomstbestendig Gemert-Bakel waarin uw en onze kinderen en kleinkinderen veilig en gezond kunnen wonen, werken en leven.
Advies 
Wij adviseren u als College van B&W en Gemeenteraad van Gemert-Bakel; 
 • Denk na en onderzoek bij besluit-/ meningsvormingen wat dit betreffende besluit betekent voor de toekomstige generaties (bijvoorbeeld: zijn mijn kleinkinderen trots op het besluit dat ik nu neem, t.a.v. gezondheid, leef-kwaliteitmaatschappelijke cohesie, etc.; Of... Heb ik met dit besluit de gezondheid voor de toekomst ook geborgd?); 
 • Betrek jongeren bij uw besluit-/ meningsvormingenNiet enkel luisteren naar deze jongeren, maar betrekken betekent ook volgen van hun redenering en mogelijk uw mening en besluitvorming daar op aanpassen;  
 • Creëer een fysiek element in uw collegekamer en/of raadszaal als drager en vertegenwoordiger van de toekomstige generatie. Een symbool van de toekomstige generatie die nog geen stem heeft, maar haar recht en plaats heeft binnen uw besluitvormingsorgaan. Hierbij kunt u denken aan een  lege raadszetel, een symboliek, tekst, een foto van (klein)kinderen van raads- en collegeleden aan de wand of een kunstwerk; 
 • Ontwikkel met de gemeenschap (Toekomstraad als vertegenwoordiging) een toetssteen waar langs toekomstbestendige besluiten en meningen gevormd worden. Wij adviseren hierin centraal te stellen:
  • Het (toekomstige) welbevinden van de mens 
  • Het (toekomstige) welzijn van de aarde

Per kwartaal wil de Toekomstraad een besluit van het College van B&W en Gemeenteraad evalueren, op basis van de toetssteen, met betrekking tot het effect van dat besluit op toekomstige generaties, om daarmee gezamenlijk een toekomstbestendig Gemert-Bakel te realiseren en met elkaar te leren en te ontwikkelen.

Ten slotte…
Graag lichten wij onze analyse en advies graag aan u toe middels een presentatie en interactie. Wij vernemen graag van u wat een passend moment en samenstelling is om dit toe te lichten.
 
Ondertekend door: 
Namens de Toekomstraad:
 • Abdullah Sohbat (Young starter, voorstander voor inclusie in de samenleving)
 • Maria Zegers (gepensioneerde docente, natuurliefhebber)
 • Martien Hendriks (opa, toekomst kleinkinderen)
 • Romana Hartmans (kennismigrant uit Polen, moeder van twee jonge dochters)
 • Teun Opsteen (betrokkenheid in natuur/bouw/zorgonderwijs. Met volle aandacht voor gezondheid en duurzaamheid in het heden en voor de toekomst)
 • Twan Jansen (nét vader, voorstander van "Een inclusief Gemert, vol met unieke mensen")
Klimaatburgemeester Bert Visser