Hieronder het overzicht. De werkwijze en verantwoording vind je hier, de thema-keuze hier en de noodzaak hier.

Thema
Partij (a - z)
Minder GrondstoffenMeer NatuurMinder vervuilingVerminderen CO2Gemeenschaps
versterking
CDAOndersteunen van natuurverenigingen t.b.v. natuurbeheer en -ontwikkeling.
Groen is belangrijk maar in sommige gevallen werkt de groennorm belemmerend (?).
Verduurzaming van verenigingsgebouwen.
Duurzame woningbouw wordt vanzelfsprekend.
Onze gemeente zal ook een steentje bij moeten dragen aan de energietransitie.
CDA staat voor sterke betrokkenheid van inwoners bij de eigen woonomgeving.
Zorgen voor elkaar. Stimuleren en faciliteren sport, ook voor minima.
Stimuleren social return.
Inzet om eenzaamheid bij ouderen en jongeren tegen te gaan
D66Conformeren aan klimaatakkoord, dus 30 % minder grondstoffen en circulaire economie.
Stimuleren kringlooplandbouw.
Circulair bouwen wordt de norm (hergebruik materialen).
Steunen kringloopbedrijven en repairshops. We willen weg van de ‘wegwerpmaatschappij’.
Meer ruimte voor natuur, minder veeteelt. Handhaving op uitstoot, verontreiniging en geuroverlast.Meer ruimte voor zon- en windenergie.
Inzetten op energieneutrale nieuwbouw.
Klimaatverandering is de grootste uitdaging en het is onze plicht om daar iets aan te doen. Concrete voorstellen.
Duurzaam bodembeheer in de landbouw omdat een gezonde bodem veel meer water en CO2 vast kan houden. Deltaplan om wijken van het aardgas af te krijgen.
Aanleggen fietspaden.
In de energietransitie lokale initiatieven en eigenaarschap bevorderen.
Lokaal produceren bevorderen.
Kansengelijkheid voor iedereen. Gelijke behandeling en inclusiviteit zijn vanzelfsprekend maar ook je steentje bijdragen aan de samenleving. Diverse voorbeelden (blz. 6)
D66 wil werken aan een hechte gemeenschap. Voorkomen dat mensen buiten de boot vallen.
Stimuleren social return.
Dorpspartij
Lokale RealistenInzetten op zo min mogelijk restafval en zoveel mogelijk recyclebaar afval.Kiezen voor zonering in de bestemmingsplannen. Duurzame natuur en landbouw stimuleren.
Kiezen voor meer biodiversiteit en natuur-inclusieve landbouw.
Investeren in fietspaden zoals snelfietsverbinding.
Meer oplaadpunten.
Isoleren bestaande woningen en gebouwen.
Plaatsen van zonnepanelen.
Stimuleren burgerinitiatieven. Bewoners betrekken bij wat er speelt in de gemeente.
De gemeente moet een verbindende rol spelen om mensen met elkaar in contact te brengen.
PvdAInzet op verbetering van lucht en bodem met toekomstbestendige landbouw en naleving van genomen besluiten.
Geen tijd te verliezen!!
De luchtkwaliteit in G-B ligt ver onder de norm van de WHO.
Het is de taak van de gemeente om iedere verslechtering van het milieu tegen te gaan.
Gezonde lucht in en buiten de school en praktische projecten voor alle leerlingen m.b.t. gezond milieu.
Veestapels verkleinen en milieueffectrapportage onderdeel maken van besluitproces rondom uitbreiding stallen.
Loket inrichten waar burgers met vragen of problemen terecht kunnen.
Gemeente een actieve rol in het creëren van een inclusieve samenleving.
Sociaal Gemert-BakelZoveel mogelijk het afval terug in de kringloop en dus recyclen.
Aandacht voor zwerfafval.
Voorkeurspositie voor bedrijven die circulair willen ondernemen.
Projecten stimuleren voor biodiversiteit. Boetes van overtredingen gebruiken voor groene, duurzame projecten.
Meer bomen herplanten. Groene zone rond elke kern waar natuur en groen de boventoon voert.
Alleen nog biologische land- en tuinbouw.
Meer groen, bloemen en dergelijke langs bermen en sloten.
Geen heropening vliegbasis de Peel.
Dierenwelzijn op basis van natuurlijk gedrag.
Geen grootschalige toeristische ontwikkeling bij natuurgebieden.
Biologische bestrijding in plaats van gebruik chemische bestrijdingsmiddelen.Stimuleren opwekking groene energie. Geen energiewinning uit mest en voedsel. Windmolens (3H), zonnepanelen voor individueel gebruik, zonneparken en aandacht voor waterstof.
Uitbreiden LED-straatverlichting.
Verminderen van energieverbruik en onze ecologische voetafdruk.
Zo min mogelijk gebruik fossiele brandstoffen.
Werken aan een zorgzame samenleving, we vormen samen de samenleving. Solidariteit is dus belangrijk. Deelname aan de samenleving is essentieel. De buurt is dus belangrijk.
Mensen begeleiden naar werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ook door de gemeente zelf.
Armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
Sport, beweging en gezonde leefstijl.
VVDMinder megastallen om luchtkwaliteit te verbeteren en stikstofuitstoot te verminderen.Toegankelijkheid van sportvoorzieningen voor iedereen.